etil alkol rp satın al
chat eczaonline.com okey oyna gaziantep web tasarım

Php Rereferral Yönlendirme

Unutmam

Müptela
Katılım
7 Ocak 2006
Mesajlar
1,567
Beğeniler
0
#21
Bu şekilde yerleştirdim ama yine çalışmadı.
Ayrıca bu kod çalışsa bile sadece google.com.tr üzerinden gelen kişileri yönlendirecek ben tüm arama motorlarından gelenleri yönlendirmek istiyorum.


En tepeye koydun değil mi?
Paste ettiğin bölgedeki kodları gönderir misin?
PHP:
<?php
/* tam matching */
if ($_SERVER['HTTP_REFERER'] == 'http://www.google.com.tr') {
header("Location: http://burayayonlendir.com");
exit;
}
/** 
 * The base configurations of the WordPress.
 *
 * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
 * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
 * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
 * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
 *
 * This file is used by the wp-config.php creation script during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
 * to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * @package WordPress
 */

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', ');

/** MySQL database username */
define('DB_USER',');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', '');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Authentication Unique Keys.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
 * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix  = 'wp_';

/**
 * WordPress Localized Language, defaults to English.
 *
 * Change this to localize WordPress.  A corresponding MO file for the chosen
 * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
 * de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de' to enable German
 * language support.
 */
define ('WPLANG', '');
Define ('WP_MEMORY_LIMIT', '64M ');

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
 

Angelo

Onursal Üye
Katılım
13 Ara 2004
Mesajlar
9,603
Beğeniler
111
Yaş
37
Konum
AZ
#22
O tam matching olarak ornek verdigim sekli. Birebir google.com.tr olmayacagi icin referer calismaz.

PHP:
$x = explode('/',$_SERVER['HTTP_REFERER']);

if (eregi('google',$x[2])) { 
header("Location: http://burayayonlendir.com");
exit;
}
butun google domainleri icin calisir.
 

ZamBurLu

Şen Üye
Katılım
1 Ocak 2011
Mesajlar
51
Beğeniler
0
#23
Angelo banada şöyle bir kod yazabilirmisin. Sadece bir siteden mesal a.com sitesinden gelirlse site açılsın ama başka yerden gelirse site açılmasın başka sayfaya yönlendirsin istiyorum. bunu wordpress için yada normal php kodla nasıl yapabilirim ?
 

Bu konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Misafirler: 2)

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur. iyinet.com sayfalarında yer alan yazı, görsel ve linklerle ilgili hukuki şikayetleriniz için Buradan iletişime geçmeniz durumunda, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 7 gün içerisinde iyinet yönetimince tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Betcup Artemisbet Forum canlı bahis sohbet - - chat
Üst